PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, ul. Nowogrodzka 49 lok.2,

00-695 Warszawa

 

 1. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie, będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 1. informacyjnych:
 • dotyczących nowych wydawnictw i publikacji wydanych przez PFSZN
 • dotyczących zmian w przepisach prawa;
 1. marketingowych:
 • informowania o planowanych szkoleniach, konferencjach, kongresach, seminariach organizowanych przez PFSZN
 • informowania o planowanych szkoleniach, konferencjach, kongresach, seminariach organizowanych przez Sfederowane w PFSZN Stowarzyszenia
 1. prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych PFSZN;

Polska federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w warszawie zobowiązana jest do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań wynikających z celów statutowych Organizacji.

 1. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie będzie przetwarzać w szczególności:

imię, nazwisko, nr licencji, NIP, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji.

 1. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych

 

 1. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe w szczególności: uprawnionym do tego organom administracji publicznej, firmie FIN-ART Iwona Pastwa Zarychta prowadząca księgowość PFSZN.

 1. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania zadań wynikających ze statutu.  W przypadku ich nieprzekazania nie będzie możliwe zrealizowanie Pani/Pana wniosków, zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, konferencjach, kongresach, seminariach.

 

 1. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. Dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 2. Sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do PFSZN o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 3. Usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do PFSZN o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega PFSZN;
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  1. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do PFSZN o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający PFSZN sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • PFSZN nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PFSZN są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
 1. Przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do PFSZN o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. Wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 3. Sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez PFSZN Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie PFSZN, korzystając z formularza „wniosku o realizacji prawa osoby, której dane dotyczą dostępnego na stronie internetowej pfszn.pl/rodo o Pana/Pani zastrzeżeniach.

 

 1. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

 1. Nasz inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie.

Patrycja Sierant 
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, ul. Nowogrodzka 49 lok.2, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@pfszn.pl