PFSZN – Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Studia MBA – THE MASTER OF PROPERTY MANAGEMENT MBA

THE MASTER OF PROPERTY MANAGEMENT MBA

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

 

Program studiów The Master of Property Management MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami komercyjnymi i publicznymi działającymi w sferze tkanki miejskiej. Nakierowany jest na zarządzanie makrostrukturą z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych w gospodarowaniu makro zasobami własnymi, powiązanymi i zależnymi.

Studia te są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA wydane przez Społeczną Akademię Nauk potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1933).

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje koordynatorów, kierujących na wyższych szczeblach organizacji specjalizujących się w zarzadzaniu nieruchomościami (traktowanymi szeroko, nie tylko jako bezpośredni związek z obiektami budowlanymi), zasiadać w radach nadzorczych takich organizacji, koordynować i kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego zarzadzania nieruchomościami. Celem programu jest wyposażenie osób z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej związanej z rynkiem nieruchomości, dostarczenie narzędzi do koordynacji ich działań w zakresie rozproszonej struktury własnej, współdziałania z jednostkami powiązanymi, zależnymi i/lub współpracującymi w realizacji misji podmiotu wiodącego (outsourcing).

 Moduły tematyczne:

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 300.

W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia:

 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Podstawy planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportu
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Zarządzanie zasobami w warunkach niedoboru i kryzysu
 • Nowe narzędzia inwestowania na rynku nieruchomości
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi (PPP)
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Odpowiedzialność prawna członków Rad Nadzorczych, Zarządów i Dyrektorów Finansowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem oraz ryzkiem ubezpieczeniowym mieszkań na wynajem
 • Organizacja centrum dowodzenia zasobami
 • Zarządzanie przez wartość w teorii zarządzania. Przedstawienie idei tego zarządzania,
 • Gospodarka publiczna, a social media
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • Zarządzanie publiczne, zarządzanie mieniem publicznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Ekosystem Innowacji (PPP)
 • Strategia rozwoju gminy
 • Leadership
 • HRM
 • CSR
 • Socjologia i psychologia zarządzania

Wykładowcy-praktycy

Kadrę programu eMBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

To m.in.:

dr Marek Foriasz– doktor nauk społecznych– nauk o polityce, nauczyciel akademicki, audytor wewnętrzny II stopnia, menedżer. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył: studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, na kierunku: „Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji”, studia organizowane były pod patronatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej i wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymał certyfikat Instytutu uzyskując tytuł Audytora Wewnętrznego II Stopnia i wpisany został na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku „Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi”, studium menedżerskiego dla kadr kierowniczych, zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania „OTREK” i Saksońską Szkołę Zarządzania „Eduplan – Dresden” i studium menedżerskie w zakresie finansów dla menedżerów nie finansistów zorganizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania „OTREK” i International Resqurs Development United Kingdom – Warsztaty. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji ds. Zarządzania Nieruchomościami w okresie od 2000 – do 2013 roku. Posiada uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wykładowca przedmiotów m.in. związanych z gospodarką nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, organizacji i zarzadzania, analiz i projektów organizacyjnych, na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, członek Rady Naukowej Polsko – Ukraińskiego Instytutu Badawczego Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Prowadzi własną firmę związaną z doradztwem w zakresie projektów inwestycyjnych w obrębie gospodarowania nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.      

Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe: „Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy.”

prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak– Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik stadium podyplomowego “Rynek Nieruchomości– Wycena na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym” UŁ. Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury w latach 2005-2009. Członek Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Przewodnicząca Kapituły Medalu „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO” (wyróżniona złotym medalem). Kierowała i współdziałała w diagnozach gospodarowania nieruchomościami na szczeblu gminy Łódź, oraz przy opracowaniu strategii mieszkaniowej również dla gminy Łódź, autorka ekspertyz i opinii przygotowanych dla Ministerstwa Infrastruktury. Opracowała standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny”, „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”, oraz opracowała warunki mieszkaniowe dla potrzeb przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łódź.

Grażyna Białopiotrowicz– Ekspert w budowaniu marki osobistej w biznesie i polityce. Prowadzi zajęcia od blisko 20 lat. Specjalizuje się w psychologii biznesu, czyli psychologii sprzedaży, negocjacji, kierowania zespołem, motywowania pracowników, obsługi klienta- szczególnie w psychologii rozmowy w sytuacji napięcia stresu zawodowego. Wiedzę i doświadczenie na ten temat opisała w książce, opracowanej wspólnie z Marzeną Rogalską, „Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, kreowanie własnego wizerunku”. Jest osobistym doradcą osób publicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zawarła w książce „Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce”. Prowadzi szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wiedzę i doświadczenie opisała w książkach: „Psychologia sprzedaży nieruchomości” oraz „Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości”. Współpracuje jako wykładowca studiów podyplomowych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska – Radca prawny specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, obsługuje m.in. zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki zarządzające gminnym mieniem komunalnym. Jest ekspertem z zakresu umów, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji.                                                         Wdraża procedury prawne w wielu przedsiębiorstwach. Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu przedsiębiorstwach oraz podmiotach publicznych. Jest mediatorem. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm, przedsiębiorców oraz jest wykładową na Uczelniach Wyższych.

Janusz Janiszewski– pełnił obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od lipca 2018 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat był kontrolerem ruchu lotniczego, a od roku 2015 pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP.- zarządzanie strategiczne budynkami.

Sebastian Lorenc– Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny, przedsiębiorca (pracował w branży zajmującej się nieruchomościami). Od 2001 roku radny osiedla Oporów, w tym czasie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Osiedla oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla. Od 2011 roku radny Rady Miejskiej Wrocławia. Pracował m. in. w Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury oraz Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. Aktualnie zajmuje stanowisko Wiceprezydenta m. st. Wrocław.

mgr inż. Julian Malaka– Doktorant w dyscyplinie inżynieria mechaniczna ze stażem naukowym w Polsce i w Niemczech; prowadzący zajęcia na studiach MBA, podyplomowych lub dziennych w Politechnice Śląskiej, Uczelni Łazarskiego; trener centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems; audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań publikowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP); prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez FPPP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE), fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców FPPP; autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach technicznych; autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych; pracownik zakładów przemysłowych.

Mariusz Muszyński– Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako Główny Specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB S.A., Brokerska Grupa Ubezpieczeniowa, gdzie od roku 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2020 roku z sukcesem sprzedał WDB S.A. do międzynarodowej grupy PIB Group z siedzibą w Londynie, której jest udziałowcem. Od tego czasu jako CEO grupy PIB Poland, odpowiada za konsolidację rynku pośredników ubezpieczeniowych zarówno w Polsce jak i regionie CEE. Jest aktywnym inwestorem na rynku nowych technologii, w trakcie swojej kariery zawodowej współtworzył wiele polskich startupów takich jak TBULL SA, THE DUST SA, SAT REVOLIUTIONS SA, BIOCELTIX SA, QNA Technology SA, Farm Innovations SA, Green Zebras SA. Współtworzył fundusz Bridge Alfa- Kvarko ASI Sp. z o. o., którego do dnia dzisiejszego jest kluczowym partnerem. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek publicznych oraz prywatnych. Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13.

mgr Zbigniew Maćków – ukończył WA PWr (1996) i Kingston School of Architecture (1994). Założyciel obecnie 50-cio osobowego biura Maćków Pracownia Projektowa (1995). Najważniejsze nagrody: Honorowa Nagroda SARP 2020, Honorowa Nagroda SARP o/Wrocław, 2 x „Życie w architekturze”, nagroda roku SARP, 4 x Grand Prix „Piękny Wrocław”, 4 x finalista World Architecture Festival, Nagroda Województwa Śąskiego, 2 x Grand Prix DOFA, 2 x nominacja i shortlista Mies van der Rohe Award, Złoty Medal Biennale Leonardo 2009 i ponad 50 nagród w konkursach architektonicznych. Przewodniczący Rady DSOIA (2010-2018), wiceprzewodniczący KSK przy ZG SARP, uczył: PWr, UWr, Solvay Brussels School (1998-2008). Współinicjator i uczestnik projektu modelowego osiedla Nowe Żerniki, kurator architektury podczas ESK Wrocław 2016. Założyciel think tanku Gęsto (przyszłość zamieszkiwania) i startupu „diffeRent” (mieszkanie jako usługa).

 

 

Rekrutacja

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 5. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  1. formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  2. kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  3. kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  4. jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  5. podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

Czesne za studia – opłata będzie uiszczona na konto Społecznej Akademii Nauk: https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-mba

 • opłata jednorazowa – 9500 zł
 • II wpłaty ratalne – 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • IV wpłaty ratalne – 2750 zł x 4 (11.000 zł)

Promocja: – 1 500 zł wysokości regularnego czesnego po wypełnieniu Podania – tylko dla kandydatów z polecenia ze strony PFSZN (do pobrania na dole strony)

 

Kontakt

Patrycja Sierant – Dyrektor Biura

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

ul. Nowogrodzka 49 lok. 2

00-695 Warszawa

e-mail: p.sierant@pfszn.pl